Benchmarking, ako spôsob zlepšovania učením sa od druhých využitím štruktúrovaného porovnávania ukazovateľov s nimi, je jednou z osvedčených metód pre sledovanie efektívnosti a riadenie samospráv.

Partnerská spolupráca

Počas pilotného projektu benchmarkigu spolupracovali zástupcovia trinástich mestských úradov (prednostovia, ekonómovia, ...), zástupca Únie miest Slovenska, zástupca Asociácie komunálnych ekonómov, konzultanti spoločnosti MIM a zástupcovia sponzorov ako riadiaca komisia projektu (ÚMS, M.E.S.A. 10, MIM a Nadácia otvorenej spoločnosti), aby vytvorili pilotnú sústavu ukazovateľov pre porovnanie sa a tým vytvorili bázu pre učenie sa jeden od druhého.

Partnerské financovanie

Na pilotnom projekte sa finančne podieľali:

 • Nadácia otvorenej spoločnosti-Open Society Foundation, Bratislava
 • Mestá : Holíč, Košice, Kremnica, Liptovský Mikuláš, Martin, Pezinok, Piešťany, Prešov, Šaľa, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Zvolen
 • M.E.S.A. 10, o.z., Bratislava
 • MIM, s.r.o Žilina

Primárny cieľ projektu

Definovať a vytvoriť pilotnú sústavu ukazovateľov určujúcich efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť fungovania MsÚ, v ktorých sa budú účastnícke mestá porovnávať. Naplnenie tohto cieľa bolo realizované postupom a úlohami:

 • Vymedzenie oblastí / domén, v ktorých sa MsÚ budú porovnávať v pilotnom projekte, tu sme definovali 19 domén.
 • Návrh a popis ukazovateľov so svojimi činiteľmi. Zámer projektu hovoril o počte do 100 ukazovateľov, reálna požiadavka MsÚ bola nad 500 ukazovateľov. Po diskusii a hlasovaní MsÚ bolo vybraných 228 ukazovateľov.
 • Zber dát pre činitele ukazovateľov za obdobie rokov 2004, 2005 a 2006. Súčasťou zberu dát bola metodická podpora pri vymedzení pojmov a validácia hodnôt.
 • Vyhodnotenie a výpočet štatistických ukazovateľov pre zozbierané dáta.
 • Návrh vhodného grafického zobrazenia výsledkov a ich poskytnutie účastníkom projektu.

Základné prínosy projektu

 • podmienky pre roll out riešenia pre ďalšie účastnícke mestá, pre zber údajov za ďalšie roky, podmienky pre odbornú komunikáciu MsÚ a učenie sa jeden od druhého
 • Internetový portál, pomocou ktorého sa realizoval zber údajov, metodické usmernenie pri zbere údajov a ich definícia a grafické vyhodnotenie údajov – „All in one“(„všetko na jednom mieste“)
 • Metodika výberu, popisu a zberu činiteľov ukazovateľov
 • 12 pilotných miest sa môže už teraz porovnávať v rámci 19 domén a 228 ukazovateľov

Pokračovanie projektu

 • Rozšírenie projektu (roll out) na ďalšie mestá Slovenska
 • Rozšírenie, doplnenie a dlhodobé udržiavanie databázy
 • Zhodnotenie ukazovateľov a ich previazanie s inými meraniami a porovnávaniami v rámci miestnej samosprávy na Slovensku
 • Medzinárodný benchmarking miest

Viac o projekte Benchmarking mestských úradov na www.projektbmu.sk

Záverečnú správu Pilotného projektu benchmarkingu mestských úradov si môžete stiahnuť vo formáte PDF (396kB)

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum