Koncom roku 2009 získalo Komunálne centrum ďalšieho partnera. Je ním Komunálne dokumentačné centrum (KDZ) Viedeň. Spolupráca začala prípravou spoločného projektu TwinRegion Wien - Bratislava a pokračovala účasťou zástupcu KDZ Thomasa Proroka na konferencii "Diskusné fórum Piešťany 2009".

Dňa 24.marca 2010 na 44. Valnom zhromaždení KDZ zvolili na obdobie rokov 2010 - 2012 Viktora Nižňanského do Kuratória tejto inštitúcie so 40 - ročnou tradícii, ktorá vznikla obdobne ako KOM s cieľom podporovať komunálnu sféru, mestá a obce (viac na www.kdz.or.at). V roku 2012 bolo jeho členstvo v Kuratóriu  predĺžené do roku 2014.

Dňa 26.októbra 2012 bol menovaný riaditeľ KDZ Thomas Prorok za člena správnej rady Komunálneho výskumného a poradenského centra na dobu piatich rokov.

Dňa 5. marca 2010 podpísal predseda AHSS a primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš s riaditeľom Komunálneho výskumného a poradenského centra, n.o. Piešťany Viktorom Nižňanským memorandum, ktoré vytvára podmienky pre spoluprácu pri výskumnej činnosti, organizovaní odborných podujatí, publikovaní a využívaní kapacity, odborného ľudského potenciálu centra Asociáciou. 

Iniciatíva založiť Asociáciu horských sídiel Slovenska vznikla v Meste Vysoké Tatry, v roku 2003. Jej hlavnou úlohou je hájiť špecifické záujmy horských miest a obcí. Iniciatori boli vedení snahou vytvoriť mimovládne zoskupenie, ktoré by popri samotných obtiažnych životných podmienkach v horských sídlach riešilo aj problematiku najlogickejšej aktivity - cestovného ruchu a jeho vzťahu k ochrane prírody.

Čítať ďalej...

M.E.S.A. 10 – centrum pre ekonomické a sociálne analýzy je ekonomický think-tank, nezávislá, mimovládna a nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 1992. Hlavným cieľom M.E.S.A. 10 je podpora slobodnej trhovej ekonomiky, princípov a hodnôt ako je slobodná súťaž, rovnosť šancí, slobodné podnikanie, nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva, obmedzená úloha štátu, otvorenosť ekonomiky, oddelenie ekonomickej a politickej moci. M.E.S.A. 10 považuje za nevyhnutný predpoklad úspešnej ekonomickej transformácie a zdravého ekonomického rozvoja efektívne inštitucionálne usporiadanie spoločnosti založené na rešpektovaní a ochrane vyššie uvedených hodnôt a princípov, vytváranie a dôsledné vynucovanie pravidiel hry ochraňujúcich tieto hodnoty a princípy, ovplyvňovanie verejnej mienky s cieľom presadiť a zatraktívniť tieto hodnoty v spoločnosti.

Čítať ďalej...

Dňa 29.apríla 1994 sa z iniciatívy Klubu primátorov miest Slovenskej republiky konal v Košiciach  ustanovujúci snem, na ktorom mestá Košice, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Starý Smokovec, Rajec, Banská Bystrica, Stará Lubovňa, Nová Dubnica, Trenčianske Teplice, Nové Mesto Nad Váhom a Pezinok založili Úniu miest Slovenskej republiky. Dnes jej členskú základňu tvoria prakticky všetky veľké a stredne veľké mestá. Má 78 riadnych členov, 9 obcí a 5 osobitných členov - mestské časti Bratislavy a Košíc.  Mimoriadnym členom Únie je Bratislavská rozvojová spoločnosť a Prvá komunálna finančná. Únia v súčasnosti reprezentuje 2,5 milióna obyvateľov. Viac na http://www.unia-miest.eu/

V roku 2007 bola Únia spoluzakladateľom Komunálneho výskumného a poradenského centra, n.o. v Piešťanoch.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum