Projekt "Benchmarking miest" vstúpil v roku 2016 do druhej dekády svojej existencie. Zúčastnilo sa ho 15 miest, ktoré vyplnili portál údajmi za rok 2014. Aktuálna údajová základňa poskytuje zaujímavé časové rady na hodnotenie trendov (napr. medziročne 2004 - 2014, 2004 - 2009 - 2014 apod.) a predstavuje ojedinelý a cenný zdroj informácií o slovenských mestách a činnosti ich mestských úradov. Projekt bolo možné realizovať vďaka podpore Únie miest Slovenska a spolupráci zamestnancov zúčastnených miest, za čo im ďakujeme.

Publikácia Benchmarking slovenských miest: Trendy 2004 - 2014

Projekt "Benchmarking miest" pokračoval aj v roku 2014. Zúčastnilo sa ho 13 miest, ktoré vyplnili portál údajmi za roky 2012-2013. Mierne sa zmenila veľkostná štruktúra miest, ale napriek tomu majú výstupy projektu vypovedaciu schopnosť. V závere publikácie sa dozviete v ktorých z meraných ukazovateľov zaznamenali mestá za sledované obdobie trvalý rast, celkový rast, celkový pokles a trvalý pokles.

Projekt je možné realizovať vďaka podpore Únie miest Slovenska a spolupráci zamestnancov účastnených miest, za čo im ďakujeme.

Publikácia Benchmarking slovenských miest: Trendy 2004 - 2013 

Projekt "Benchmarking miest" pokračoval aj v roku 2011. Zúčastnilo sa ho 21 miest, ktoré vyplnili portál údajmi za rok 2010. Mierne sa zmenila veľkostná štruktúra miest, ale napriek tomu majú výstupy projektu vypovedaciu schopnosť. Elektronickú verziu publikácie popisujúcej trendy v jednotlivých ukazovateľoch za obdobie rokov 2004 - 2010 vám zašleme na základe žiadosti, ktorú budete adresovať na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Projekt "Benchmarking miest" pokračoval aj v roku 2010. Vďaka podpore našich partnerov VŠEMvs a Únie miest Slovenska, ako aj vďaka spolupráci miest zúčastňujúcich sa projektu, bol po úprave ukazovateľov naplnený portál údajmi za rok 2009, ktoré boli neskôr validované. Mestá získali možnosť porovnať vývoj v jednotlivých ukazovateľoch za posledných šesť rokov. Publikáciu zachytávajúcu trendy vývoja ukazovateľov vám na základe žiadosti zašleme elektronicky. Žiadosti zašlite na adresu  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Vďaka spolupráci VŠEMVS, Únie miest Slovenska, zúčastnených miest a KOM, aj v roku 2009 pokračoval projekt "Benchmarking miest". Po úprave štruktúry ukazovateľov, doplnení internetového portálu, zbere a následnej validácii údajov majú zúčastnené mestá k dispozícii možnosti porovnávania vývoja v jednotlivých ukazovateľov za obdobie rokov 2004 - 2008. Je potešiteľné, že vzrástol počet miest, ktoré majú o projekt záujem. V roku 2009 sme pripravili, okrem tradičného prostredia pre porovnávanie sa aj metodiku vytvorenia rankingu miest z vybraných ukazovateľov. Výsledky práce boli prezentované na Diskusnom fóre Piešťany 2009 a publikáciu si môžete stiahnuť tu.

Projekt, pod pôvodným názvom "Benchmarking mestských úradov" sme začali realizovať s 12 pilotnými mestami v roku 2006. Zástupcovia participujúcich miest a spoločností M.E.S.A. 10 a MIM s.r.o. ukončili práce v júli 2007. Na konci roka 2007 prevzalo riadenie projektu Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o. a projekt sa rozšíril na benchmarking miest. V súčasnosti sa projektu zúčastňuje 21 miest, v 4 veľkostných kategóriách, ktoré reprezentujú takmer 900 tisíc obyvateľov Slovenska. Počas prác v roku 2008 sme upravili, na základe skúseností z pilotného projektu, štruktúru a počet ukazovateľov a vytvorili sme lepšie prostredie pre pokračovanie projektu. Dohodli sme sa, že každý rok usporiadame na danú tému konferenciu a vydáme analytickú štúdiu doplnenú o ďalší rok.II. konferencia sa uskutočnila 27.novembra 2008 v Piešťanoch (pozri konferencie) a štúdia Benchmarking slovenských miest 2004-2007 je k dispozícií na stiahnutie vo formáte PDF (624 kB).

Dňa 27.11.2008 sa v Piešťanoch, Kúpeľná dvorana, od 10.00 do 15.00 hod., uskutočnil II.ročník konferencie " Benchmarking miest". Po realizácii pilotného projektu sa rozšíril počet miest participujúcich na projekte z 12 na 21. Zúčastnené mestá reprezentujú takmer 900 000 obyvateľov Slovenska. Po získaní údajov, ich validácii a zhodnotení 184 ukazovateľov v rámci 18 oblastí sa projektový tím podelil s účastníkmi konferencie o svoje poznatky. Na konferencii vystúpili, okrem riešiteľov Petra Rafaja a Viktora Nižňanského, zástupcovia jednotlivých miest, Košického rozvojového inštitútu a Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy. Prednostka MsÚ Piešťany p. Denisa Bartošová prezentovala praktické možnosti využitia projektu. Účastníci konferencie obdržali publikáciu, ktorá sumarizuje hlavné zistenia benchmarkingu miest za obdobie rokov 2004 - 2007. Podkladovú štúdiu ako aj prezentácie, ktoré odzneli na konferencii si môžete stiahnuť tu:

Čítať ďalej...

Otvorené a transparentné riadenie upevňuje dôveru občanov, a to je veľmi dôležité. Keď sme v roku 1998 začali s prípravou a neskôr pokračovali realizáciu stratégie decentralizácie štátu presviedčali sme občanov, že spravovanie prevažnej väčšiny vecí verejných na miestnej úrovni bude pre nich výhoda a prinesie im to možnosť viac ovplyvňovať kvalitu poskytovaných služieb a ich dostupnosť. Zámerom dotazníku je pomôcť mestám zhodnotiť transparentnosť ich manažmentu. Ako samohodnotiaci nástroj môže pomôcť primátorom, mestským úradom a vedúcim administratívnym pracovníkom zhodnotiť ako na tom sú a v ktorých oblastiach by sa mali zlepšiť aby dosiahli otvorenejšie riadenie. V mesiaci máj sme rozoslali 52 členským mestám Únie miest uvedený dotazník.

Čítať ďalej...

Dňa 24. októbra 2007 sa konala v Bratislave konferencia "Benchmarking miest". Jej cieľom bola rekapitulácia ročného projektu, ktorého sa zúčastnilo 12 pilotných miest. Projekt bol realizovaný vďaka združeniu finančných prostriedkov Open Society Foundation, M.E.S.A. 10, MIM s.r.o., Únie miest Slovenska a pilotných miest. Na konferencii, ktorej sa zúčastnilo viac ako 60 účastníkov  prezentovali spracovatelia prínosy a výhody projektu, ukážky výsledkov, celkové zhrnutie projektu a návrh ďalšieho postupu. Prítomní potvrdili potrebu pokračovať v projekte a viacerí aj ochotu participovať na ňom aj v roku 2008.

Čítať ďalej...

Sústava ukazovateľov pre porovnávanie sa miest je výsledkom spolupráce riešiteľského tímu MIM s.r.o, M.E.S.A. 10 a zástupcov jednotlivých miest. Členovia projektových skupín navrhli ukazovatele, približne 100, ktoré boli následne konsolidované a utriedené. Potom nasledovali osobné stretnutia zástupcov miest s konzultantmi s cieľom objasniť a prediskutovať návrhy. Takto vznikol zoznam cca 500 ukazovateľov, z ktorých bol vybraný primeraný počet ukazovateľov pre pilotný projekt. Po aplikácii výberových kritérií bolo do projektu zaradených 228 ukazovateľov, ktoré sú rozdelené podľa metodiky Balanced Scorecard do štyroch druhov, perspektív: občan, financie, procesy, rast.

Prehľad vybraných ukazovateľov si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum