Vybrané problémy miestnej samosprávyKOM n.o. veľmi rado prispelo k vydaniu publikácie P. Kukliša a V. Virovej, ktorá približuje viaceré témy a otvára otázky v oblasti pôsobnosti miestnej samosprávy. Mnohé z nich sú aktuálne aj po desiatich rokoch od jej vydania a bude ich potrebné riešiť v rámci budúcich reformných zámerov.

Publikácia na stiahnutie

30 dôvodov pre decentralizáciu

Únia miest Slovenska a Komunálne výskumné a poradenské centrum vydali publikáciu „30 DÔVODOV prečo pokračovať v decentralizácii a zmeniť vertikálnu deľbu moci (aj ako reakcia na súčasné dianie)“. Publikáciu zostavil riaditeľ KOM Viktor Nižňanský. Linka na stiahnutie publikácie je uvedená na konci tohto úvodného textu.

Čítať ďalej...

2019 06 niznansky silny region obalka

Hospodárska politika by mala byť dlhodobo zameraná na zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov čo najefektívnejšie, bez zbytočnej byrokracie a plytvania verejných zdrojov. Ekonomika je však živý organizmus a reaguje na hlavné hospodárske, demografické, sociálne, ale aj kultúrne trendy. Preto je potrebné z času na čas spätne vyhodnotiť, do akej miery sú aktuálne politiky a inštitucionálne usporiadania tými najlepšími riešeniami pre blahobyt občanov. Cieľom tejto štúdie je kritická analýza – cez optiku dlhodobých trendov – súčasného modelu správy štátu a načrtnutie možných riešení. Publikácia na stiahnutie.

Vráťme mestám práva

Komunálne výskumné a poradenské centrum n. o., v spolupráci s prizvanými odborníkmi, pripravilo návrh zásad riešenia priorít Únie miest Slovenska, ktoré majú slúžiť predstaviteľom Únie miest na ďalšie rokovania a presadzovanie zmien. Autorom publikácie VRÁŤME MESTÁM PRÁVA (pokračovanie decentralizácie Slovenska) je Viktor Nižňanský, riaditeľ KOM, n.o. Prvá časť 344 stranového dokumentu, „ZHRNUTIE - Pokračovanie reformy verejnej správy z pohľadu Únie miest Slovenska“, je oficiálnym stanoviskom Únie miest Slovenska, ostatné časti sú názormi autora a spoluautorov dokumentu. Zhrnutie schválila a zverejnila Únia miest Slovenska pod názvom „Dozrel čas na zmeny“ na mimoriadnom Sneme Únie miest Slovenska v januári 2020.

Publikácia na stiahnutie

Práva miest a ich ochrana

Publikácia je doplneným a prepracovaným vydaním pôvodnej verzie z rokov 1993 / 1994. Jej vydanie je tiež pripomienkou 25. výročia vzniku ÚNIE MIEST SLOVENSKA. Publikáciu si môžete stiahnuť tu.

KOM n.o. vydalo publikáciu autora Viktora Nižňanského a spoluautorov Boba Perneckého, Denisy Bartošovej, Evy Wernerovej, Viliama Vavra a Ondreja Boteka, ktorí prezentujú svoj názor na príležitosti, ale aj ohrozenia mesta, ako aj námety na riešenie takmer všetkých oblastí jeho správy a rozvoja. Publikácia bola zdarma sprístupnená verejnosti, najmä piešťanskej,  18.10. 2018, t.j. viac ako tri týždne pre konaním komunálnych volieb.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu.

Piestany 2034

Tretia publikácia v sérii nazvanej Rekonštrukcia štátu sa zaoberá nevyhnutnosťou naplnenia princípu subsidiarity, nakoľko zmenou rámcových podmienok nastáva čas, kedy mestá/mestské regióny budú zohrávať pre občana čoraz dôležitejšiu úlohu. Publikácia, vychádzajúc z doterajšieho vývoja osídlenia a očakávaných trendov, odporúča zmeny v správe územia, zásady novej regionálnej politiky a nového systému financovania miest/mestských regiónov.

Publikácia Rekonštrukcia štátu III na stiahnutie.

Rekonstrukcia statu 3

Druhá publikácia o rekonštrukcii štátu sa zaoberá úvahami o zmene politického systému, volebnými systémami a úvahou o úpravách modelu verejnej správy na Slovensku. Návrat ku koreňom demokracie si vyžaduje také zmeny, ktoré umožnia občanom podstatne viac napĺňať čl.2, ods.1 Ústavy a podieľať sa na štátnej moci. Korekciu extrémne zlých rozhodnutí v neprospech občana je možné dosiahnuť vyvážením parlamentnej a priamej demokracie. Najúčinnejšou obranou proti dôsledkom chýb „všemohúcej inštitúcie“ a základom predchádzania krízam nie je centralizácia, ale naopak decentralizácia právomocí a zodpovednosti. Publikácia Rekonštrukcia štátu II na stiahnutie.

 Rekonstrukcia statu II

Úvaha riaditeľa KOM, n. o. sa zaoberá zhrnutím dôvodov, prečo je potrebná „rekonštrukcia štátu“. Predtým ako sa začnú realizovať zásadné zmeny je dôležité aby občania pochopili čo spôsobuje ich problémy a čo môže dlhodobo pomôcť pri ich riešení. Okrem viacerých podnetov na zamyslenie pre tých čo neveria stratégii decentralizácie úvaha upozorňuje aj na potrebu zhody v tom, čo považujeme za službu verejnosti. Publikácia Rekonštrukcia štátu na stiahnutie.

Rekonstrukcia statu

Publikácia Švajčiarskeho helsinského združenia popisuje niektoré vybrané aspekty švajčiarskej ústavy. V žiadnom prípade si nerobí nárok na to, aby bola vedecky fundovaným učením o štáte. Publikácia sa neobracia na odborníkov, ale na širokú verejnosť, zrozumiteľným spôsobom má priblížiť model fungujúcej právnej demokracie. V kapitole I.-III. sú na príklade Švajčiarska popísané základy slobodného štátu: a) základné práva a ich možnosť presadenia., b) budovanie demokratického štátu na pozadí teórií štátneho práva., c) klasické úlohy štátu. Kapitola IV.-VI. pojednáva podrobnejšie o samostatnom Švajčiarsku. Najprv je popísaná metóda zákonodarstva, potom účasť jednotlivca na procese politického rozhodovania a konečne možnosti vytvárania politického názoru.

Breviár demokracie na stiahnutie

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum