Zmena finacovanie obcí 3Jedným z najúspešnejších projektov vlády z rokov 2002 – 2006 bolo presadenie zmeny financovania územnej samosprávy, ktoré výrazne odpolitizovalo dovtedajšie mechanizmy, prispelo k trojnásobnému zvýšeniu daňových príjmov miestnej samosprávy a posilnilo jej autonómiu, čo prispieva k stabilite fungovania štátu ako celku. Systém bol nastavený nielen na základe dovtedajších poznatkov, ale aj z predpokladov do budúcnosti. Po 15 rokoch nastal čas na jeho posúdenie, návrh jeho korekcie, prípadne na diskusiu o novom systéme, ktorý bude opätovne reagovať na skúsenosti posledných rokov, ale bude zároveň zohľadňovať očakávané, predpokladané, trendy a aj možné zmeny rozdelenia kompetencií a územnosprávneho usporiadania. 

Táto štúdia je súčasťou návrhu komplexnej zmeny spravovania štátu, pričom návrh nového systému financovania je možné realizovať aj bez ohľadu na zmenu kompetencií, alebo zmenu územnosprávneho usporiadania.

Štúdia nerieši vylepšenie súčasného modelu financovania, ale dáva na diskusiu nový návrh, ktorý je zameraný na zvýšenie skutočných vlastných príjmov samospráv, úpravy niektorých súčasných miestnych daní, zásadnú zmenu finančného vyrovnávania a nahradenie súčasného vzorca iných mechanizmom, ale aj aj návrh vzniku fondov pre investičné a modernizačné potreby územnej samosprávy a presun zodpovednosti vyrovnávania regionálnych disparít z obcí na centrálnu vládu.

Štúdia na stiahnutie

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum