Signatári z Rakúska, Čiech, Nemecka, Poľska a Slovenska zverejnili Košický občiansky protokol pre vodu, vegetáciu a klimatickú zmenu na medzinárodnej konferencii "Nová iniciatíva pre ozdravenie klímy", ktorá sa konala 26. novembra 2009 v Košiciach. Protokol navrhuje zmierniť dopady klimatickej zmeny obnovou malých vodných cyklov a vegetácie v zdevastovaných a vysušených regiónoch sveta, pretože rastie počet vedecky doložených argumentov svedčiacich o klimatických zmenách vplyvom rozsiahleho poškodzovania vegetácie a prirodzeného obehu vody.

Na konferencii sa zúčastnilo vyše 80 zástupcov verejnej správy, podnikateľov, vedcov a občanov. Podľa signatárov je zarážajúce, že príslušné vrcholové inštitúcie doteraz ignorujú vodu a vegetáciu v klimatickom systéme planéty Zem. Tým sa naďalej umožňuje meniť klímu na Zemi a vytvárať rizikové podmienky pre človeka, čo môže viesť k čoraz častejším katastrofám, ktoré nemusí súčasná civilizácia zvládnuť. Súčasťou dohody signatárov bolo určiť každých šesť mesiacov Európske hlavné mesto vody. Do 31. mája 2010 ním budú Košice.

KOM bolo jednou z participujúcich inštitúcií na podujatí, sme signatári protokolu a budeme podporovať inicatívy vedúce k vyššiemu uvedomeniu si rizík spojených so zlým hospodárením s vodou a vegetáciou. Budeme presadzovať, aby aj mesto Piešťany bolo jedným z Európskych miest vody, keď sa štafeta vráti opäť na Slovensko. Dôvodom našej participácie na iniciatíve je okrem súhlasu s ideou protokolu aj to, že jednou z oblastí, ktorej venujeme pozornosť, je rozvoj miest. V mestách žije 80% Európanov a v nich sa spotrebováva 75% prírodných zdrojov. Ročne v mestách pribúda 60 miliónov obyvateľov a rastie tlak na ich rozširovanie, tlak na zaberanie nezastavaných plôch,... Mestá zápasia s mnohými problémami, medzi iným aj s environmentálnymi. Inými slovami, 21.storočie je érou miest a tieto budú mať veľký význam pri hospodárení s vodou, obnove malých vodných cyklov a obnove vegetácie a tým aj vplyv na klimatické podmienky. I keď, v tomto prípade našťastie, slovenské mestá sa ešte nedostali do takých problémov ako mestá v rozvinutejších európskych štátoch, nie je možné trend podceňovať a je nevyhnutné poučiť sa z negatív nekontrolovateľného rozširovania miest a nespolupráce mesto - vidiek.

Text Košického občianskeho protokolu ku klimatickej zmene (a COP15) si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Anglická verzia protokolu vo formáte PDF

 

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum