Program východného partnerstva je iniciatívou Európskej únie, ktorej úlohou je viac priblížiť niektoré postsovietske republiky k Európskej únii. Program, ktorý predstavili v máji 2008 spoločne Švédsko a Poľsko sa opiera o dva základné body:

- podporiť hlbšiu bilaterálnu spoluprácu medzi EÚ a jej východnými susedmi, čo by malo viesť k zväčšeniu hospodárskej a sociálnej intergrácie

- prehĺbiť multilaterálnu spoluprácu.

Z geografického hľadiska projekt zahŕňa 27 štátov EÚ a šesť nečlenských štátov: Bielorusko, Moldavsko, Ukrajina, Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko.

V júni 2009 sa uskutočnila konferencia Výboru regiónov, ktorí bol prizvaní k spolupráci, so zameraním na hľadanie možností spolupráce lokálnych a regionálnych samospráv v rámci východného partnerstva. Základom diskusie bolo stanovisko, ktoré prijal Výbor regiónov v apríli 2009.

Na konferenciu bol prizvaný riaditeľ KOM, ktorý vystúpil s príspevkom na tému: Budúcnosť východného partnerstva z miestnej a regionálnej prespektívy".

Súbor Východné partnerstvo z pohľadu lokálnej a regionálnej samosprávy si môžete stiahnuť vo formáte PDF (212 kB)

Súbor Východiská pre spoluprácu miestnych samospráv si môžete stiahnuť vo formáte PDF (80 kB)

Súbor Mapa Európskeho partnerstva si môžete stiahnuť vo formáte PDF (36 kB)

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum