V dňoch 7. - 8. júna 2012 sa uskutočnila už 33. odborná konferencia Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky, pod názvom "Efektívny finančný manažment samospráv". V rámci úvodných prednášok vystúpil Viktor Nižňanský s prezentáciou výstupov projektu "Benchmarking miest Slovenska  2004 - 2010". Prítomných oboznámil so samotným projektom, jeho realizáciou a využívaním, ako aj s najzaujímavejšími trendmi vývoja v jednotlivých oblastiach a ukazovateľoch, ako aj pomerne veľkými rozdielmi v hodnotách ukazovateľov v jednotlivých mestách. Práve tieto veľké rozdiely poukazujú na dôležitosť pokračovania v benchmarkingu a jeho rozšírenie na väčší počet miest Slovenska. Prezentované výstupy budú obsiahnuté v publikácii, ktorú vydá v spolupráci s KOM Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum